Общи условия

Последна промяна: 23.06.2020 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Мартини Проджект ООД и всеки Клиент и са достъпни на интернет страницата като Общи условия, съгласно които Мартини Проджект ООД, наричан за по-кратко по надолу ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите /клиентите си посредством Интернет магазина си martini.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С фактическото разглеждане страниците на интернет сайта, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 • ТЪРГОВЕЦ – Мартини Проджект ООД. Търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Антон Страшимиров 31, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205916426, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него уебсайт: https://martini.bg/
 • Уебсайт е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. 
 • IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 
 • martini.bg – достъпен на адрес в интернет https://martini.bg/, е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ се предоставя възможност за закупуване и доставка на храна до посочен от тях адрес. Уебсайта е собственост на Мартини Проджект ООД.
 • ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ – всяко лице с навършени 18 години което е извършило регистрация по реда на Общите условия и има активен клиентски профил, а също така и лице, което извършва поръчки без създаване на клиентски профил;
 • КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на martini.bg уникален профил на съответния регистриран клиент за използване на електронния магазини услугите, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • ПОРЪЧКА – заявка до martini.bg, или на посочения на сайта телефонен номер  за доставка на обявените на martini.bg стоки (храни, напитки и др.)
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 
 • Потребителски профил е обособена част в martini.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от martini.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните си, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп и др. 
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в martini.bg 
 • Парола е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия. 
 • Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 
 • Търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Мартини Проджект ООД, чрез Уебсайта martini.bg предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 
 2. Част от Услугите на Уебсайта martini.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта martini.bg – новини, промоции, електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от martini.bg съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта martini.bg. 
 3. Използването на част от услугите на уебсайта martini.bg е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителско име и парола. 
 4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и martini.bg във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта www.martini.bg се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през уебсайта martini.bg.

Приложимост и регистрация

 1. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията или Поръчка всеки Клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и приема да бъде обвързан от тях при всяко използване на електронния магазин и предлаганите чрез него продукти и услуги.
 2. В случай че Клиентът е непълнолетен, отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията/поръчката трябва да бъде със съгласието на родителите или настойниците за приемане на настоящите Общи условия. В случай че Клиентът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за завършването на регистрацията/Поръчката се извършва от родител или настойник.
 3. Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна Поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между ТЪРГОВЕЦА и съответния Клиент.
 4. При регистрация и при последващо актуализиране Клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
 5. ТЪРГОВЕЦА потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация email адрес, съдържащо информация за активирането на Клиентския профил.
 6. Посоченият в електронната форма за регистрация/поръчка (съответно евентуално актуализираният впоследствие) e-mail адрес ще бъде използван от ТЪРГОВЕЦА за връзка с Клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с изпращането им до електронната поща на Клиента без нужда от изрично потвърждение за това.
 7. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://martini.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта martini.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта martini.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта martini.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта martini.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 
 8. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, martini.bg има право да откаже регистрацията. 
 9. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, martini.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

Права и задължения на Клиента

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет. 
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез Уебсайта martini.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ТЪРГОВЕЦА. 
 3. Клиентът е длъжен да използва martini.bg и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.
 4. Клиентът, регистрирал Клиентски профил, няма право да предоставя достъп до Клиентския си профил на трети лица. Регистрираният Клиент е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя Клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до данните за вписване или до Клиентския профил по какъвто и да е начин, съответният регистриран Клиент е длъжен незабавно да уведоми за това martini.bg. При неизпълнение на това задължение регистрираният Клиент ще носи отговорност за евентуално претърпени от martini.bg вреди, като до момента на надлежното уведомяване martini.bg ще приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния регистриран Клиент като достъп, осъществен от самия регистриран Клиент.
 5. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, регистрираният Клиент е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.
 6. КЛИЕНТА може да избере поръчката да му бъде доставена до адрес или лично да вземе своята поръчка. При избор за доставка до адрес на клиента ще бъде начислена такса доставка.

Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на услугите. 
 2. ТЪРГОВЕЦА се ангажира да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от последния телефонен номер, непосредствено след получаване на поръчката по електронен път, за да уточни срока на доставка и други детайли и подробности по поръчката. 
 3. ТЪРГОВЕЦА, се задължава да направи всичко по силите си да достави поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока, който е обявен, при потвърждението на поръчката. 
 4. При висока натовареност или форсмажорни обстоятелства, водещи до временно затруднение за ТЪРГОВЕЦА да спази посоченото време за доставка той има право да откаже поръчката, като за целта уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчката му не може да бъде доставена.
 5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.
 6. ТЪРГОВЕЦА посредством електронният си магазин martini.bg извършва доставки само в град Варна в изброените в т. 31 райони. ТЪРГОВЕЦА е преценил, че не може да доставя в районите неупоменати в изброените в т. 31 райони на град Варна.
 7. Цените за доставка по райони са изписват преди финализирането на поръчката.
 8. Цените по райони за доставка в град Варна са както следва:
 • Център и Широк център, кв. Левски, кв. Чайка – 3 лв.
 • кв. Възраждане, кв. Трошево, кв. Младост, кв. Цветен квартал и Западна Промишлена зона – 4 лв.
 • кв. Владиславово, кв. Аспарухово, кв. Галата, кв. Траката, кв. Виница и к.к. Св.Св. Константин и Елена – 5лв.
 1. ТЪРГОВЕЦА може да откаже доставка на поръчка, ако адресът е извън описаните райони за доставка, както и ако адресът не е уточнен коректно.
 2. Минималната стойност на поръчка 20 лв., без включена цена за доставка.
 3. Всички цени, упоменати в менюто са в български лева.
 1. При калкулирането крайната цена на поръчката се начислява стойността на кутия за доставка на храна. Цените на кутиите и другите опакавки използвани за доставка според вида са както следва:
 • Кутия за 1 брой (едно) ястие – 0,30 лева.
 • Кутия за суши 1 брой – 0,50 лева.
 • Кутия за сос 1 брой – 0,10 лева.
 • Комплект клечки за суши 1 (един) брой – 0,10 лева.
 • Комплект пластмасови прибори (вилица, нож и лъжица) – 0,20 лева.
 • Бутика за миксирани напитки 1 брой – 0,50 лв.
 • Стъклен буркан за тирамису с капачка – 1,50 лв. Стойността на стъкления буркан за тирамису се възстановява при връщане. Връщането на амбалажния буркан става единствено и само в заведението на ТЪРГОВЕЦА на адрес Варна ул. Никола Михайловски 24 или при последваща доставка при предварително уточняване по телефона.
 • Пакетче соев сос 10 мл. – 0,39 лв.
 1. За всяка поръчана основна порция се полага по един безплатен прибор и салфетка. При поръчка на порция суши се полага един безплатен комплект клечки за суши. За всяка една порция суши се полага по едно пакетче 10 мл. соев сос. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ желае допълнително прибори, клечки или соев сос е необходимо да ги заплати.
 2. При поръчка на суши софтуера на електронния магазин начислява автоматично по един брой кутия за доставка, който може да се види в кошницата. При поръчка на суши е възможно в една кутия да бъдат поместени няколко порции в зависимост от вида на сушито. Програмата не може да прекалкулира тези комбинации, затова при потвърждение на поръчката оператора ще ви обясни възможностите за комбиниране и съответно неизползвания, но съответно изброен и калкулиран в крайната цена на поръчката брой кутии ще бъде приспаднат от финалната цена на доставката.

Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦА гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по поръчката на клиента в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. С оглед на това ТЪРГОВЕЦА препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на посочения по-горе срок. След този срок ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.
 2. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За Вашата рекламация е необходимо да ни уведомите в рамките на 60 мин., считано от часа на предаване на поръчката Ви, като уведомлението се счита за подадено, чрез обаждане по телефона на номер 0893374437. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след този срок ТЪРГОВЕЦА не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
 3. Разговорите към телефон 0893374437 се таксуват на цената на един градски разговор, цената за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.
 4. При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна ще ви бъде предложена възможност за удовлетвореност на иска в зависимост от ситуацията, вида и естеството на проблема.
 5. Ако клиентът е изхвърлил поръчката или върне по-малко от две трети от предоставеното му количество, ТЪРГОВЕЦА не поема отговорност за компенсация.
 6. Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. При поръчки на суши с над 10 артикула, които изискват повече време за приготвяне се налага удължаване времето на доставка. Всеки клиент ще бъде информиран за времето на доставка, при пътвърждението на поръчката. 
 7. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия. 
 8. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. ТЪРГОВЕЦА няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
 9. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ТЪРГОВЕЦА съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на martini.bg, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ТЪРГОВЕЦА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 
 10. ТЪРГОВЕЦА има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта martini.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ТЪРГОВЕЦА или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта martini.bg. 
 11. ТЪРГОВЕЦА има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ТЪРГОВЕЦА. 
 12. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 
 13. ТЪРГОВЕЦА няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта martini.bg по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.
 14. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на martini.bg, ТЪРГОВЕЦА може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до martini.bg.

Поръчка

 1. ТЪРГОВЕЦА има право да променя асортимента, описанието, времето за доставка и другите детайли във връзка с предлаганите от трети страни в електронния магазин стоки. Всяка отделна Поръчка се изпълнява на стойност и при другите условия, изрично посочени на Клиента преди финализиране на съответната Поръчка. Тези условия се отнасят единствено до съответната Поръчка, която бива финализирана, като ТЪРГОВЕЦА не гарантира, че в бъдеще Клиентът ще може да извършва Поръчки при същите условия.
 2. ТЪРГОВЕЦА има право да откаже Поръчка и/или предаване на напитки, съдържащи алкохол, както и на други продукти, за чиято консумация има възрастово ограничение, когато Клиентът не може да удостовери възрастта си или откаже да го направи в случай на основателни съмнения от страна на ТЪРГОВЕЦА.
 3. Поради естеството на поръчаните стоки, Поръчки не могат да бъдат отказвани след финализирането им от страна на Клиента. Финализирана Поръчка обвързва Клиента, като той е длъжен да я приеме и да я заплати, освен ако доставените стоки се разминават с поръчаното от Клиента.
 4. В случай на невъзможност за предоставяне на заявени от Клиента стоки, ТЪРГОВЕЦА уведомява клиента за това при пътвърждението на поръчката или във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере Поръчката му да бъде променена, всяка евентуално заплатена до този момент от Клиента сума се възстановява в пълен размер.

Начини на плащане

 1. Стойността на стоките и услугите, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА, посредством електронния магазин се заплащат при получаване, срещи надлежно предоставен касов бон.
 1. Прекратяване на отношенията между страните
 1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:
 2. по взаимно съгласие;
 3. при доброволно закриване на Клиентския профил от страна на регистриран Клиент;
 4. след надлежното изпълнение на Поръчка на нерегистриран Клиент;
 5. в случай, че регистриран Клиент заяви изрично в писмен вид в съответния период, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия или Политиката на поверителност.
 6. при настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;
 7. едностранно от ТЪРГОВЕЦА, в случай, че бъде установено, че Клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите Общи условия, например при съзнателно предоставяне на неточен адрес за доставка. Във всички случаи на нарушение на настоящите Общи условия ТЪРГОВЕЦА има право да откаже приемането на Поръчки от същия Клиент в бъдеще.
 8. В посочените по-горе случаи Клиентският профил, когато има такъв, се закрива и достъпът до него се преустановява.

Интелектуална собственост

 1. Електронният магазин martini.bg, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки, са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. Мартини Проджект ООД притежава правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано нито в неговата цялост, нито частично от трети лица без изричното предварително писмено съгласие на носителя на правата на интелектуална собственост.

Ограничаване на отговорността

 1. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за претърпени от Клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента или поради други, независещи пряко от ТЪРГОВЕЦА причини, и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на ТЪРГОВЕЦА, например при временни проблеми с хостинг.
 2. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с (без)действията на Клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите чрез него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия, като например използване от Клиент на чужди данни за самоличност.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ТЪРГОВЕЦА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия. 
 2. При извършване на промени в Общите условия, ТЪРГОВЕЦА ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта martini.bg. ТЪРГОВЕЦА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. 
 3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 16. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до ТЪРГОВЕЦА, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ТЪРГОВЕЦА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта martini.bg, при което ТЪРГОВЕЦА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Решаване на спорове, други разпоредби

 1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги ТЪРГОВЕЦА насърчава Клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на ТЪРГОВЕЦА, право на Клиента е да отнесе въпроса до Европейската Електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове. Право на клиента е да отнесе подобни въпроси и до Комисията за защита на потребителите.
 2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
 3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

 

Контактна информация:
The Martini Food and Cocktails
гр. Варна, ул. Никола Михайловски 24
+3598973374437

Мартини Проджект ООД
гр. Варна, ул. Антон Страшимиров 31